Chuyển đổi, ứng dụng số trong ngành nông nghiệp nói chung, trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu thủy sản là một xu hướng tất yếu.