Ngày 11/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 339/QĐ-TTg, phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nêu rõ, Tổng cục Thủy sản cần phải xây dựng, tổ chức kế hoạch thực hiện của Bộ. Bên cạnh đó Vụ Kế hoạch Tài chính, trên cơ sở những ý kiến đóng góp cần lên một kế hoạch cụ thể. Sau khi có được kế hoạch của Bộ, Tổng cục Thủy sản sẽ bàn và phân công cụ thể theo các đề cương càng sớm càng tốt. (Ảnh: Phạm Huệ)

Cụ thể, Chiến lược sẽ tập trung xây dựng thủy sản thành ngành kinh tế có quy mô và tỷ suất hàng hóa lớn, có thương hiệu uy tín, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, có khả năng cạnh tranh cao và bền vững. Hội nhập quốc tế sâu rộng, phát triển có trách nhiệm theo hướng kinh tế tuần hoàn, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và hiệu quả.

Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành thủy sản theo định hướng thị trường, thân thiện với môi trường, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học; thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học, an sinh xã hội. Phát triển thủy sản gắn với nâng cao đời sống, vật chất tinh thần của người dân, xây dựng nông thôn mới; kết hợp phát triển kinh tế với xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh trên biển vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên các vùng biển đảo của Tổ quốc.

Thu hút các nguồn nhân lực, các thành phần kinh tế đầu tư phát triển thủy sản hiệu quả với lực lương doanh nghiệp là nòng cốt. Tập trung đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng đồng bộ; đào tạo, bồi dưỡng, phát triển, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực; tăng cường nghiên cứu, chuyển giao va ứng dụng công nghệ, ưu tiên ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, đổi mới thể chế và nâng cao năng lực quản lý nhà nước, tổ chức lại sản xuất.

Mục tiêu đến năm 2030, ngành thủy sản phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất thủy sản là 3,0 – 4,0%/năm. Tổng sản lượng thủy sản trong nước đạt 9,8 triệu tấn (nuôi trồng 7 triệu tấn, khai thác đạt 2,8 triệu tấn). Giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 14-16 tỷ USD, giải quyết việc làm cho 3,5 triệu lao động.