Ngày 21 tháng 01 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi. Trong đó, có một số nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất thủy sản.

Ảnh minh họa

Về việc thay thế, bãi bỏ văn bản

Nghị định này thay thế các văn bản sau: Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Điều 9, 10 và 11 Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm.

Nghị định này bãi bỏ Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

Đánh giá điều kiện của Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản

Mẫu số 04.TACN (kèm theo Nghị định) đã hướng dẫn Nguyên tắc đánh giá điều kiện thực tế của Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản. Theo đó, các Cơ sở sản xuất đồng thời thức ăn chăn nuôi và thức ăn thủy sản đã được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản thì được thừa nhận kết quả đối với các chỉ tiêu đã được đánh giá (khi cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản).