Ngày 09/11/1946, Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã ban hành Hiến pháp - đạo luật cơ bản đầu tiên, một “tài sản” đặc biệt của Nhà nước ta. Tháng 6 năm 2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật số 14/2012/QH13 - Luật Phổ biến giáo dục pháp luật. Điều 8 Phổ biến giáo dục pháp luật quy định: Ngày 09/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mục đích của ngày này là nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và doanh nhân.

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam luôn được quan tâm đẩy mạnh, học phần pháp luật đại cương và nhiều học phần luật chuyên ngành khác (Luật Kinh tế, Luật Đất đai, Luật Kinh doanh, Luật Sở hữu trí tuệ…) là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo của các ngành. Các thầy, cô giáo giảng dạy pháp luật sử dụng nhiều phương pháp phù hợp với đặc thù chuyên môn như: phương pháp sử dụng tình huống pháp luật, phương pháp trao đổi, phương pháp sử dụng mô hình phiên tòa hình sự...

Một tiết học học phần pháp luật đại cương
Một tiết học học phần pháp luật đại cương

Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị - xã hội trong Học viện thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, viên chức và sinh viên như: tổ chức Ngày hội tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và văn hóa giao thông; tổ chức chương trình tư vấn pháp luật, chính sách miễn phí cho sinh viên; tổ chức tọa đàm bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021… Đặc biệt, hàng năm, nhân ngày Pháp luật Việt Nam, Đoàn Thanh niên chủ trì, phối hợp với Hội Sinh viên, Ban Công tác Chính trị và Công tác Sinh viên, Bộ môn Pháp luật tổ chức cuộc thi thanh niên với kiến thức pháp luật, thu hút sự tham gia của hơn 1.000 đoàn viên.

Chương trình tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn
Chương trình tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn
Cuộc thi thanh niên với kiến thức pháp luật năm 2017
Cuộc thi thanh niên với kiến thức pháp luật năm 2017
 

Đêm chung kết Cuộc thi thanh niên với kiến thức pháp luật năm 2020 sẽ diễn ra từ 19h00-21h30 ngày 09/11/2020 tại Hội trường A.

 

                                                                                                                                                                    Đoàn Thanh niên Học viện