HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

Số: 21 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v tham dự Khóa học hè tại trường Đại học Pardubice, Cộng hòa Séc

 

Trường Đại học Pardubice, Cộng hòa Séc thông báo tổ chức Khóa hoc hè Summer School với hai chủ đề: “Life is Chemistry” và “Smart Governance” như sau:

Thời gian tổ chức: 07/7 – 06/8/2019

Địa điểm: Trường Đại học Pardubice, Cộng hòa Séc

Điều kiện tham dự:

-       Là sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tối thiểu đã hoàn thành năm thứ nhất chương trình đào tạo đại học.;

-       Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh;

-       Có thư trình bày về động cơ, mục đích tham gia chương trình tương ứng với từng chủ đề của khóa học muốn đăng ký “Life is Chemistry” hoặc “Smart Governance”.;

-       Đối với ứng viên đăng ký tham dự khóa học hè "Life is Chemistry", ứng viên phải đang theo học ngành Hóa học, Khoa học vật liệu hoặc Công nghệ hóa học.

Kinh phí khóa học:

-       Trường Đại học Pardubice bố trí ăn (3 bữa/ngày), phòng ở (tại ký túc xá của trường) và chi phí liên quan khóa học (bao gồm tài liệu học tập, đi lại thực địa, hoạt động giao lưu trong chương trình)

-       Sinh viên tự túc chi trả vé máy bay khứ hồi Việt Nam-Séc, lệ phí visa, bảo hiểm và các chi phí cá nhân khác liên quan.

Thời hạn đăng ký: 31/3/2019

Ứng viên mong muốn tham gia khóa học cần điền form đăng ký trực tuyến tại  https://www.upce.cz/en/summer-school-2019-application-form

 

Thông tin chi tiết của Khóa học hè có tại website: https://www.upce.cz/en/summer-school-2019

Địa chỉ liên hệ:

-       Phòng Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Pardubice, Cộng hòa Séc: Email: international@upce.cz

-       Ban Hợp tác quốc tế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam: P. 228 – tầng 2, Nhà Hành chính, SĐT: 024 62617543, email: htqt@vnua.edu.vn

 

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo sinh viên Học viện đăng ký tham gia.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị thuộc Học viện;

- Lưu: HTQT

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(đã ký)

 

Lê Thị Bích Liên