HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC TUẦN SHCDSV

_____________________

Số: 13/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên năm học 2022-2023

(Đợt 2)

 

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân-sinh viên năm học 2022-2023 được ban hành theo văn bản số 1501/KH-HVN của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam ngày 27 tháng 7 năm 2022;

Căn cứ vào kết quả điểm bài thu hoạch của sinh viên tham gia học tập Tuần sinh hoạt Công dân-Sinh viên năm học 2022-2023 (đợt 1)

Ban tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên thông báo về tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên năm học 2022-2023 (đợt 2):

(1) Đối tượng tham gia học tập:

- Sinh viên chưa tham gia học tập Tuần sinh hoạt Công dân-Sinh viên năm học 2022-2023 (đợt 1);

- Sinh viên có kết quả bài thu hoạch học tập Tuần sinh hoạt Công dân-Sinh viên năm học 2022-2023 (đợt 1) chưa đạt;

(2) Lịch học được ban hành kèm theo Thông báo này (Phụ lục lịch học).

(3) Các Khoa chuyên môn thông báo cho sinh viên khoa mình lịch học.

Để công tác tổ chức học Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên năm học 2022-2023 (đợt 2) được thực hiện hiệu quả, Thường trực Ban tổ chức đề nghị sinh viên và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Nơi nhận:

- Các khoa chuyên môn, Ban QLĐT;

- Sinh viên các khoá, QTM (đăng web);

- Lưu CTCT&CTSV.

TM. THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

Giang Trung Khoa

 

Phụ lục

LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN

NĂM HỌC 2022-2023 (đợt 2)

1. Đối với sinh viên khoá 67

Thời gian: sáng từ 7h45; chiều từ 13h45

Địa điểm: Hội trường A (Nguyễn Đăng 207)

Lớp

Khoa

Thời gian học

Danh sách

Lớp 1

Chăn nuôi, Cơ – Điện, Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin, Công nghệ thực phẩm, Du lịch và Ngoại ngữ, Kế toán và Quản trị kinh doanh

Sáng ngày 25/12/2022

Sáng ngày 26/12/2022

DS Lớp 1

Lớp 2

Kinh tế và Phát triển nông thôn, Khoa học xã hội, Nông học, Tài nguyên và Môi trường, Thú y, Thủy sản

Chiều ngày 25/12/2022

Chiều ngày 26/12/2022

DS Lớp 2

 

2. Đối với sinh viên các khoá 66 trở về trước

Thời gian: tối từ 18h00

Địa điểm: Hội trường A (Nguyễn Đăng 207)

Lớp

Khoa, khoá

Tối ngày

Danh sách

Lớp 1

Thú y (K63 trở về trước)

22/12/2022

DSSV Lớp 1

Lớp 2

Thú y (K64-K66), Chăn nuôi, Thủy sản

23/12/2022

DSSV Lớp 2

Lớp 3

Kế toán và QTKD (K64 trở về trước)

25/12/2022

DSSV Lớp 3

Lớp 4

Kế toán và QTKD (K65-K66), Kinh tế và Phát triển nông

26/12/2022

DSSV Lớp 4

Lớp 5

Cơ - Điện, Tài nguyên và Môi trường

27/12/2022

DSSV Lớp 5

Lớp 6

Nông học, Công nghệ sinh học, Du lịch và Ngoại ngữ

28/12/2022

DSSV Lớp 6

Lớp 7

Công nghệ thực phẩm, Công nghệ thông tin, Khoa học xã hội

29/12/2022

DSSV Lớp 7

 

THƯỜNG TRỰC

BAN TỔ CHỨC TUẦN SHCD-SV

NĂM HỌC 2022-2023