BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM


Số: 306 /HVN – CTCT&CTSV

V/v triển khai xây dựng CV điện tử

cho sinh viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: - Lãnh đạo các Khoa;

                                 - Lãnh đạo Ban Quản lý đào tạo;

                                                       - Lãnh đạo Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên.

Trong hai năm qua, đại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (SARS-CoV-2) đã gây nên những tổn thất vô cùng nặng nề cho thế giới và Việt Nam, hàng triệu lao động bị mất việc làm và phải tìm cơ hội việc làm mới, đồng nghĩa với đó cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp cho sinh viên mới tốt nghiệp của các cơ sở giáo dục đại học sẽ bị cạnh tranh khốc liệt, ngược lại doanh nghiệp muốn tìm kiếm người lao động phù hợp cũng khó khăn.

Thực hiện chủ trương ứng dụng công nghệ thông tin để tăng cường hội nhập trong khối Asian và kết nối với thị trường lao động nhằm nâng cao tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sớm sau khi tốt nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã hợp tác với một số trường đại học trong nước và khối cộng đồng các trường đại học của Ý thử nghiệm xây dựng bộ CV điện tử cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, hồ sơ điện tử của doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động trên trang https://motive.vnua.edu.vn; đồng thời khảo sát đánh giá của sinh viên đối với các chương trình đào tạo của Học viện nhằm cải tiến và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo.

Sinh viên tham gia xây dựng CV điện tử, sau khi hoàn thành chương trình đào tạo và được công nhận đủ điều kiện cấp bằng sẽ được Học viện xác nhận vào hồ sơ điện tử trên hệ thống. Hệ thống tự động hóa tìm kiếm các lĩnh vực việc làm trùng hợp giữa nhu cầu của doanh nghiệp và lĩnh vực nghề nghiệp sinh viên tốt nghiệp đăng ký, thông tin những sinh viên có hồ sơ phù hợp sẽ được tự động gửi thông báo về cho doanh nghiệp. Đồng thời sinh viên cũng thông qua hệ thống này sẽ tìm kiếm và sàng lọc được những lĩnh vực công việc doanh nghiệp đang quan tâm, những yêu cầu năng lực và kỹ năng cần có đối với người lao động, qua đó sinh viên sẽ chủ động học tập và trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng cần thiết để nâng cao năng lực bản thân, phát huy năng khiếu bản thân và thích ứng tốt với yêu cầu việc làm trong tương lai.

Mặt khác, căn cứ Công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp, trong những năm qua, Học viện đã triển khai khảo sát tới sinh viên tốt nghiệp và báo cáo Bộ theo kế hoạch.

Trong đợt triển khai lần này, Học viện thực hiện đối với các sinh viên đã được xét tốt nghiệp đợt tháng 01 năm 2021 (đang chờ phát bằng) và sinh viên đã đăng ký khoá luận tốt nghiệp trong năm học 2020 – 2021 (có danh sách kèm theo). Thời gian hoàn thành CV điện tử: từ ngày 01/03/2021 đến ngày 20/03/2021.

Để đảm bảo công tác triển khai khảo sát được hiệu quả, Giám đốc Học viện đề nghị: Lãnh đạo các khoa, giảng viên hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp yêu cầu các sinh viên có tên trong danh sách trên hoàn thành CV điện tử cá nhân trên hệ thống http://motive.vnua.edu.vn; Ban Quản lý đào tạo, Ban CTCT&CTSV yêu cầu sinh viên phải hoàn thành kê khai CV điện tử trước khi đến nhận bằng tốt nghiệp và rút hồ sơ sinh viên tại các đơn vị.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, P101 - Nhà hành chính (Email: ctsv@vnua.edu.vn, TS. Dương Thành Huân, Phó Trưởng Ban CTCT&CTSV, SĐT: 0979 80 7963).

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- GĐHV Nguyễn Thị Lan (để b/c);

- PGĐ HV Vũ Ngọc Huyên (để b/c);

- Lưu VPHV, CTCT&CTSV; Dthuan (02).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

 

Phạm Bảo Dương