Thông báo đăng ký làm Khóa luận đợt 1 kì 2 năm học 2019 - 2020  
Các bạn sinh viên đủ điều kiện đăng ký làm khóa luận cần nộp đơn về Văn phòng khoa (Mẫu đơn lấy tại Văn phòng khoa):
Hạn nộp: trước ngày 19/11/2019
Địa điểm: Văn phòng khoa

Liên hệ cô Năng: 0976087719

Mẫu đơn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                Hà Nội, ngày    tháng    năm 2019

 

ĐƠN XIN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 1

KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

 

 

Kính gửiBan Chủ nhiệm khoa Thủy sản

                 Ban Quản lý đào tạo

 

Tên em là:...................................................................................................................

Mã Sinh viên:..............................................................................................................

Sinh ngày: ......................  Lớp:.................. ...... Số điện thoại:....................................

            Hiện nay em đã học xong kỳ ...... với kết quả học tập như sau:

Tổng số TC tích lũy (Không tính GDQP, GDTC, KNM,...):.......

Điểm TBC:.............................(in bảng điểm làm minh chứng kèm theo)

            Kính đề nghị Ban chủ nhiệm Khoa Thủy sản và Ban Quản lý đào tạo xem xét và giải quyết.

Trân trọng cảm ơn!

 

Xác nhận của GVHD

(nếu sv đã xin GVHD)

Hà Nội, ngày tháng năm 201

Người làm đơn

(ký, ghi rõ họ tên)