BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 254 /HVN - QLĐT

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học hai chương trình

 

Căn cứ Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định 1368/QĐ-HVN ngày 27/05/2016 và được sửa đổi bổ sung theo Quyết định 2790/QĐ-HVN ngày 26/05/2017 và Quyết định 1312/QĐ-HVN ngày 09 tháng 05 năm 2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo về việc đăng ký học hai chương trình cho sinh viên các khóa, cụ thể như sau:

1.     Đối tượng

-       Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 60 (đối với chương trình đào tạo 5 năm), khóa 61, khóa 62 đang theo học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

2.     Điều kiện

-       Đạt điểm trung bình tích lũy từ 2.00 điểm trở lên.

-       Tự nguyện học thêm chương trình đào tạo thứ 2 và đóng học phí cho các học phần riêng của chương trình đào tạo thứ 2 theo quy định của Học viện.

3.     Hồ sơ

-         Đơn đăng ký (Theo mẫu đính kèm)

4.     Thời gian đăng ký và địa điểm

-         Thời gian nhận đơn:  từ 07/12/2018 đến 24/12/2018.

-         Địa điểm nhận đơn: Tại Bàn số 3, Ban Quản lý đào tạo, Phòng 121, Nhà Hành chính Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VT, QLĐT, TH(8).

TL. GIÁM ĐỐC

PHÓ TRƯỞNG BAN PHỤ TRÁCH

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

 

 

Nguyễn Viết Đăng

 

 

 

 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ

HỌC CHƯƠNG TRÌNH THỨ HAI

 

Kính gửi:   Ban Quản lý đào tạo

Họ và tên:……………………………..……………….Ngày sinh:………………...

Mã sinh viên:……………………………...Số điện thoại:………………………….

Lớp:………………………………………………..…..Khóa (1):…………………..

Khoa:………………………………………………………………………………..

Điểm trung bình tích lũy (hệ 4) (2):……………..

Căn cứ Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định 1368/QĐ-HVN ngày 27/05/2016 và được sửa đổi bổ sung theo Quyết định 2790/QĐ-HVN ngày 26/05/2017 và Quyết định 1312/QĐ-HVN ngày 09 tháng 05 năm 2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tôi đề nghị ban Quản lý đào tạo cho tôi được đăng ký học chương trình thứ hai: Ngành ……………………………………………………………, hệ chính quy cùng khóa………… kể từ học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Kính mong được sự xem xét và chấp thuận của quý Ban./. (3)

Hà Nội, ngày. . . . . tháng . . . . . năm 2018

Người viết đơn