HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV


Số: /HVN-CTCT&CTSV

V/v xét cấp học bổng MBBank

năm học 2018-2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2018
Kính gửi:

Ban chủ nhiệm các Khoa

Căn cứ thông báo về học bổng của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội về việc cấp học bổng năm học 2018-2019 cho sinh viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, mỗi suất học bổng trị giá 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng chẵn). Nội dung cụ thể như sau:  

* Đối tượng nhận học bổng: Sinh viên có kết quả học tập năm học 2017-2018 từ 3.0 trở lên.

Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (khuyết tật, tàn tật, mồ côi hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo…)

STT

Khoa

Số lượng

(suất)

1

Quản lý đất đai

02

2

Kinh tế và Phát triển nông thôn

02

3

Môi trường

01

4

Sư phạm và ngoại ngữ

01

5

Nông học

02

6

Kế toán và Quản trị kinh doanh

02

7

Công nghệ sinh học

02

8

Công nghệ thực phẩm

02

9

Công nghệ thông tin

02

10

Cơ điện

02

11

Thủy sản

01

12

Lý luận chính trị và xã hội

01

* Hồ sơ xét tuyển bao gồm:

- 01 Đơn xin Học bổng;

- Photo Bảng điểm năm học 2017-2018 trên hệ thống đào tạo;

- Giấy chứng nhận gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc giấy chứng nhận hoàn cảnh khó khăn;

- 01 Photo Chứng minh thư nhân dân;

Ban CTCT&CTSV kính đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa thông báo cho sinh viên nộp hồ sơ và xét chọn sinh viên đủ tiêu chuẩn nhận học bổng. Danh sách sinh viên đề nghị nhận học bổng MBBank các Khoa lập theo mẫu đính kèm gửi về Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên trước 15h00 thứ 5 ngày 29/11/2019.Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: CTCT&CTSV.

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

Vũ Văn Tuấn