BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:            /TB-CTCT&CTSV                          Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v nộp hồ sơ chế độ chính sách kỳ 1 năm học 2018-2019

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật;

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo hướng dẫn sinh viên thuộccác đối tượng chính sách Miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập; Trợ cấp xã hội; Học bổng và hỗ trợ sinh viên người khuyết tậtcần nộp hồ sơ để được hưởng các chính sách ưu đãi của nhà nước trong học kỳ 1 năm học 2018-2019.

1.Đối tượng hưởng chính sách: Xem trong phụ lục đính kèm.

2. Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 04/9/2018 đến ngày 27/9/2018

3. Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Khoa.

4. Các trường hợp sinh viên cần lưu ý:

4.1. Đối tượng không phải nộp lại hồ sơ

- Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội (con thương binh; con bệnh binh; con người chính sách như thương binh; con của cán bộ viên chức bị tai nạn lao động; sinh viên tàn tật) chỉ phải làm 01 bộ hồ sơ cho cả thời gian học tập tại Học viện, không phải bổ sung hồ sơ hàng năm.

- Sinh viên đã được hưởng chế độ chính sách trong kỳ 2 năm học 2017-2018 không cần nộp lại hồ sơ.

- Sinh viên hệ cử tuyển thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí do các địa phương thực hiện chi trả kinh phí đào tạo trên cơ sở Hợp đồng với Học viện.

4.2. Đối tượng phải nộp hồ sơ

- Sinh viên chuyển đổi đối tượng chính sách phải nộp lại hồ sơ mới.

- Sinh viên có 2 kỳ liên tiếp không đăng ký môn học sẽ phải làm lại hồ sơ để được tiếp tục được hưởng các chế độ chính sách của nhà nước.

4.3. Lưu ý khi nộp hồ sơ

- Sinh viên phải nộp giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo có chữ ký của lãnh đạo UBND xã cấp, không chấp nhận giấy xác nhận có chữ ký photo.

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên kính đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên được biết để nộp hồ sơ hưởng chính sách trong kỳ 1 năm học 2018-2019.

TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:                                                                                    PHÓ TRƯỞNG BAN

- Các Khoa, ĐTN, HSV;                                                                           (Đã ký)      

- Lưu CTCT&CTSV, Tmduc(20).                                                          Vũ Văn Tuấn