HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 22/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v Khoá học hè 2019 tại ĐHQG Chung Hsing - Đài Loan

Đại học quốc gia Chung Hsing (NCHU) - Đài Loan tuyển sinh khóa học hè 2019 với các nội dung sau:

Lĩnh vực đào tạo:

§  Bio-industrial Mechatronics Engineering;

§  Soil Science.

Số lượng sinh viên: 15 sinh viên/chương trình

Phí tham gia chương trình: 500 đô la Mỹ (bao gồm học phí, ở, đưa đón sân bay, wifi, du lịch cuối tuần và các hoạt động trao đổi văn hóa các buổi chiều trong tuần của khóa học hè).

Thời lượng khóa học: Ngày 18-30/8/2019.

Nội dung khóa học:

§  Sáng: Học chuyên môn;

§  Chiều: Trải nghiệm các hoạt động văn hóa.

Tài liệu chương trình: file kèm theo.

Thời hạn đăng ký: Ngày 07/4/2019.

Thông tin đăng ký: Họ tên, lớp, khoa, giới tính, ngày sinh, số hộ chiếu, số điện thoại, email.

Thời hạn chuyển khoản học phí: Ngày 25/4/2019 (nghỉ cuối tuần và nghỉ lễ 30/4)

Liên hệ đăng ký và chuyển khoản: NCHU chỉ chấp nhận thư đăng ký và chuyển khoản của Học viện. Sinh viên liên hệ đăng ký và nộp học phí chuyển khoản thông qua Ban Hợp tác quốc tế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P.228 Nhà Hành chính, ĐT: 02462617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn).

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo sinh viên quan tâm đăng ký tham gia.

 

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT.TRƯỞNG BAN

 

 

 

Nguyễn Việt Long