HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 26/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v học bổng trao đổi sinh viên AIMS ĐH Gyeongsang - Hàn Quốc

Đại học quốc gia Gyeongsang (GNU) (http://eng.gnu.ac.kr/main/) - Hàn Quốc, thành viên Chương trình trao đổi sinh viên các trường đại học châu Á - Thái Bình Dương (UMAP) (http://umap.org/about/) và Chương trình trao đổi sinh viên các trường đại học Đông Nam Á (AIMS) (http://rihed.seameo.org/programmes/aims/) mà Học viện Nông nghiệp Việt Nam cũng là thành viên AIMS từ năm 2012, thông báo cấp học bổng tuyển sinh kỳ học thu 2019.

Số lượng: 04 sinh viên

Ngành/chuyên ngành liên quan:

·      Food & Resource Economics; 

·      Environmental Forestry Science (Forest Environmental Resources, Environmental Materials Science); 

·      Agro-system Engineering (Bio-Industrial Machinery Engineering, Agricultural Engineering); 

·      Agricultural Plant Science; 

·      Agricultural Chemistry and Food Science & Technology;

·      Plant Medicine; 

·      Animal Science & Biotechnology.

Số tín chỉ trao đổi: 10-18 tín chỉ/học kỳ.

Tín chỉ công nhận tương đương và quy trình thực hiện của Học viện: Sinh viên tham khảo các file kèm theo. Trong trường hợp tín chỉ đăng ký tại Hàn Quốc phù hợp với học phần trong chương trình đào tạo của sinh viên tại Học viện nhưng chưa có trong danh mục được Học viện công nhận, sinh viên trình bày nguyện vọng bằng đơn chính thức và các tài liệu mô tả môn học kèm theo trình đến khoa chuyên môn để được xem xét và đề xuất công nhận tương đương trong khuôn khổ các chương trình trao đổi tín chỉ cụ thể.

Học bổng:

·      Miễn học phí theo quy định của Chương trình;

·      Được bố trí phòng ở miễn phí, ăn (02 bữa/ngày) và phí bảo hiểm cho suốt kỳ học.

·      Đưa đón sân bay miễn phí dành cho sinh viên mới nhập học khi đến sân bay quốc tế Busan (Gimhae);

·      Sinh viên chịu trách nhiệm về chi phí vé máy bay và các chi phí khác liên quan.

Hồ sơ dự tuyển:

1.    Form A: Đơn dự tuyển (theo mẫu);

2.    Form B: Đơn đăng ký phòng ở tại ký túc xá (theo mẫu)

3.    Form C: Phiếu khám sức khỏe (theo mẫu)

4.    Form D: Thông tin tài chính và xác nhận hỗ trợ/tài trợ (theo mẫu);

5.    Form E: Giấy cho phép sử dụng thông tin cá nhân (theo mẫu);

6.    Form F: Kế hoạch học tập (bằng tiếng Anh/tiếng Hàn);

7.    Form G: Giới thiệu về bản thân (tiếng Anh/tiếng Hàn);

8.    Form H: Thư giới thiệu của lãnh đạo khoa/lãnh đạo Ban HTQT (bằng tiếng Anh/tiếng Hàn);

9.    Bảng điểm đại học/sau đại học (do Ban QLĐT cấp) (bằng tiếng Anh/tiếng Hàn). Sinh viên sau đại học cung cấp thêm bảng điểm đại học. Ưu tiên học lực khá trở lên;  

10. Giấy xác nhận nhập học (do Học viện Nông nghiệp Việt Nam cấp) (bằng tiếng Anh/tiếng Hàn);

11. Bản sao hộ chiếu;

12. Hai (02) ảnh cỡ 3x4cm (đính 1 ảnh vào đơn dự tuyển và nộp thêm 1 ảnh khi sinh viên gặp Phòng HTQT GNU).

Thông tin tham khảo và dự tuyển: File kèm theo.

Liên hệ, giải đáp thông tin và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Mr. Bin Yong-Uk International Program Manager Office of International & External Cooperation Gyeongsang NationalUniversity (GNU) 501, Jinju-daero, Jinju, Gyeongnam, 52828, Republic of Korea Tel : +82-55-772-0274 Fax : +82-55-772-0269 Email : belle@gnu.ac.kr.

Nộp hồ sơ: Sinh viên lập danh mục hồ sơ dự tuyển và sắp xếp hồ sơ theo thứ tự được liệt kê tại mục Hồ sơ dự tuyển của Thông báo này, scan thành 1 file pdf màu và gửi đến Ban Hợp tác quốc tế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P. 228 Nhà Hành chính, tel: 024 62617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn) trước thời hạn dự tuyển ít nhất 03 ngày làm việc.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo sinh viên quan tâm dự tuyển.

 

 

Nơi nhận:

- Các khoa trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

 

 

 

Nguyễn Việt Long