HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

Số: 19/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v nộp hồ sơ xét duyệt học bổng Aeon Mall năm học 2018-2019

 

Năm học 2019-2020, Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam tiếp tục tài trợ 20 suất học bổng cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam với mỗi suất trị giá 300$ (~7.000.000 đồng). Trong đó có 10 sinh viên tiếp tục nhận học bổng và 10 sinh viên sẽ được cấp mới từ năm học 2018-2019.

1.      Đối tượng nhận học bổng

Sinh viên K62 (hệ 4 năm), K61 (hệ 5 năm) có đủ điều kiện như sau:

-         Điểm tích lũy trung bình từ 3.2 trở lên;

-         Tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa;

-         Ưu tiên sinh viên có tiếng Anh tốt;

-         Ưu tiên sinh viên khuyết tật, tàn tật, mồ côi hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo.

2.      Hồ sơ và thủ tục

-         Photo Bảng điểm năm học 2018-2019;

-         Photo Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước;

-         Đơn xin học bổng (Viết tay trình bày hoàn cảnh và công việc yêu thích trong tương lai)

-         Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có).

-         Giấy chứng nhận gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc giấy chứng nhận hoàn cảnh khó khăn (nếu có);

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên kính đề nghị các khoa thông báo, xét duyệt và lựa chọn 01 sinh viên gửi danh sách kèm hồ sơ về Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên trước 15h00 ngày 30 tháng 10 năm 2019.

 

Nơi nhận:

- Ban chủ nhiệm các Khoa.

- Lưu CTCT&CTSV.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

Dương Thành Huân