HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN TỔ CHỨC TUẦN SHCDSV

____________________

Số: 15/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2022-2023

 

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân-sinh viên năm học 2022 -2023 được ban hành theo văn bản số 1501/KH-HVN của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam ngày 27 tháng 7 năm 2022;

Căn cứ Thông báo số 14/TB-CTCT&CTSV ngày 21 tháng 12 năm 2022 về cập nhật kết quả bài thu hoạch (đợt 1) và tra cứu lịch học lại, học bổ sung Tuần Sinh hoạt Công dân - Sinh viên năm 2022-2023 (đợt 2);

Căn cứ tình hình thực tiễn của Học viện, trong đó bao gồm các hoạt động sử dụng Hội trường A – Giảng đường Nguyễn Đăng;

Ban tổ chức thông báo điều chỉnh việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2022-2023 (đợt 2) như sau:

(1)  Đối với sinh viên khóa 67 buổi học ngày chủ nhật (25/12/2022) chuyển sang ngày thứ ba (27/12/2022);

(2)  Đối với sinh viên khóa 66 trở về trước học tối chủ nhật (25/12/2022) chuyển sang tối thứ năm (29/12/2022);

(3)  Các buổi học khác của các khoá vẫn diễn ra bình thường;

(4) |Đề nghị các khoa chuyên môn thông báo cho sinh viên khoa mình lịch học.

Để công tác tổ chức học Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên năm học 2022-2023 (đợt 2) được thực hiện hiệu quả, Thường trực Ban tổ chức đề nghị sinh viên và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Nơi nhận:

- Các khoa chuyên môn, Ban QLĐT;

- Sinh viên học lại, Quản trị mạng (đăng web);

- Lưu CTCT&CTSV.

 

TM. THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

 

Giang Trung Khoa

 

Phụ lục

LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN

NĂM HỌC 2022-2023 (đợt 2)

1. Đối với sinh viên khoá 67

Thời gian: sáng từ 7h30; chiều từ 13h30

Địa điểm: Hội trường A (Nguyễn Đăng 207)

Lớp

Khoa

Thời gian học

Lớp 1

Khoa học xã hội, Nông học, Tài nguyên và Môi trường, Thú y, Thủy sản, Chăn nuôi, Cơ – Điện, Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin, Công nghệ thực phẩm, Du lịch và Ngoại ngữ

Sáng ngày 26/12/2022

Sáng ngày 27/12/2022

Lớp 2

Kế toán và Quản trị kinh doanh, Kinh tế và Phát triển nông thôn

Chiều ngày 26/12/2022

Chiều ngày 27/12/2022

 

2. Đối với sinh viên các khoá 66 trở về trước

Thời gian: tối từ 18h00

Địa điểm: Hội trường A (Nguyễn Đăng 207)

Lớp

Khoa

Tối ngày

Lớp 2

Kế toán và Quản trị kinh doanh, Nông học

26/12/2022

Lớp 3

Cơ - Điện, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Phát triển nông thôn

27/12/2022

Lớp 4

Công nghệ thực phẩm, Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học, Du lịch và Ngoại ngữ, Khoa học xã hội

28/12/2022

Lớp 1

Thú y, Chăn nuôi, Thủy sản

29/12/2022

 

    THƯỜNG TRỰC

BAN TỔ CHỨC TUẦN SHCD-SV

  NĂM HỌC 2022-2023