THÔNG BÁO

ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

Căn cứ Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo quyết định số 1368/QĐ-HVN ngày 27 tháng 05 năm 2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ tiến trình các ngành đào tạo bậc đại học các khóa  trong học kỳ 1 năm học 2020-2021;

Căn cứ quyết định số 1523/QĐ-HVN ngày 07/05/2019 về việc Phê duyệt đề án “Đổi mới đăng ký học phần cho sinh viên” của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ vào khả năng kiểm soát dịch bệnh Covid-19 của nước ta;

Học viện thông báo kế hoạch đăng ký bổ sung vào các lớp học phần đã mở theo tiến trình đào tạo trong học kỳ 1 năm học 2020-2021 như sau:

            - Đợt 1: Từ khóa 62 trở về trước đăng ký từ 7h30 đến 24h ngày 16 - 17/9/2020.

    Đợt 2: Khóa 63, 64 đăng ký từ 7h30 đến 24h ngày 18 - 19/9/2020.

Những vấn đề cần lưu ý

           - Sinh viên có thể truy cập vào hệ thống đăng ký trực tuyến qua mạng wifi tại các khu giảng đường hoặc sử dụng máy tính có nối mạng LAN tại phòng máy tính của các khoa từ tiết 1 đến tiết 10 hàng ngày để đăng ký học phần.

           - Để an toàn cho dữ liệu đã đăng ký sinh viên cần thực hiện: 

            + Nhấn nút LƯU CÁC MÔN ĐÃ CHỌN ĐĂNG KÝ & XÓA sau khi đăng ký hoặc hủy học phần đăng ký.  

+ Nhấn nút THOÁT khi muốn thoát khỏi trạng thái đang đăng nhập. 

+ Nếu sử dụng máy tính công cộng,  sinh viên cần đóng trình duyệt web sau khi đã kết thúc quá trình đăng ký. 

           Học viện sẽ có thông báo sau về kế hoạch đăng ký vào các lớp học phần mở theo nguyện vọng. Học viện yêu cầu sinh viên các khóa thực hiện theo đúng nội dung của thông báo này.