HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________________

Số: 07/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2019

Thông báo

Chương trình học bổng chính phủ Australia 2019/2020

 

Học bổng Chính phủ Australia là học bổng quốc tế uy tín được Chính phủ Australia trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo tương lai trên lĩnh vực phát triển. Thông qua học học tập và nghiên cứu, người nhận học bổng sẽ phát triển các kỹ năng và kiến thức nhằm tạo ra sự thay đổi và thiết lập các mối quan hệ hữu nghị lâu dài với Australia.

Thông tin cụ thể về học bổng như sau:

1.     Bậc học: Thạc sĩ (đợt tuyển chọn lần này không cấp học bổng tiến sĩ)

2.     Loại học bổng: Toàn phần

3.     Các lĩnh vực học tập ưu tiên:

• Quản trị và phát triển kinh tế (kinh tế học, cạnh tranh thương mại quốc tế, chính sách công, quản lý tài chính công, tài chính doanh nghiệp, luật hòa nhập kinh tế, khởi nghiệp kinh doanh và đổi mới sáng tạo);

• Giao thông (quản lý và tài chính dự án, dự báo giao thông, kỹ thuật giao thông vận tải, biện pháp bảo vệ xã hội và môi trường, quy hoạch giao thông đô thị, quy hoạch giao thông tổng thể, hợp tác công tư, kinh tế giao thông, an toàn và kiểm toán đường bộ, quản lý logistics);

• Nước và Vệ sinh (quản lý nước, kỹ thuật thủy lợi, chất lượng và các hệ thống cung cấp nước, nước và nước thải);

• Giáo dục (quản lý giáo dục, quản lý giáo dục nghề nghiệp, nghiên cứu giáo dục);

• Bình đẳng Giới (giới và phát triển, nghiên cứu về phụ nữ);

• An ninh Biển (đánh cá bất hợp pháp, không được báo cáo và không được quản lý);

• Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (quản lý kinh tế nông nghiệp, kinh tế học nông nghiệp, phát triển nông thôn, quản lý du lịch bền vững, an toàn vệ sinh thực phẩm, công nghệ nông nghiệp, tiếp cận thị trường quốc tế, y tế động vật-thực vật-thủy sản);

• Ổn định Khu vực và Nhân quyền (an ninh mạng, công pháp quốc tế, luật nhân quyền quốc tế);

• Khuyết tật (công tác xã hội, giáo dục đặc biệt);

• Biến đổi khí hậu (giảm thiểu ảnh hưởng thiên tai).

Các ngành học khác được xem xét dựa trên thành tích cá nhân.Chính phủ Australia và Việt Nam sẽ đánh giá theo định kỳ và sửa đổi những lĩnh vực học tập ưu tiên của học bổng. Xin xem chi tiết tại www.australiaawardsvietnam.org

4.     Tiêu chí:

Ứng viên Học bổng Chính phủ Australia phải đáp ứng toàn bộ những yêu cầu về tiêu chí tuyển chọn được nêu ra trong cuốn Sổ tay Chính sách Học bổng, có thể tải từ đường link sau:

http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/australia-awards-scholarships-policy-handbook.aspx

Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chí tuyển chọn cơ bản này, các ứng viên Việt Nam cũng phải đáp ứng những điều kiện cụ thể sau của nước mình:

• Phải có bằng đại học chính quy;

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp tại Việt Nam (trừ ứng viên có hoàn cảnh khó khăn – xem mô tả trong mục Câu hỏi thường gặp của ứng viên tại website austrailiaawardsvietnam.org);

• Không xin học bằng thạc sỹ thứ hai.

5.     Ưu tiên: Có chính sách ưu tiên cho người khuyết tật và người dân tộc thiểu số/đến từ các địa phương nghèo theo quy định.

6.     Quyền lợi Học bổng:

• Vé máy bay khứ hồi và trợ cấp ổn định ban đầu (cấp một lần khi mới sang Australia);

• Toàn bộ tiền học phí;

• Hỗ trợ sinh hoạt phí;

• Chương trình học chuẩn bị;

• Bảo hiểm y tế cho sinh viên quốc tế trong thời gian học;

• Hỗ trợ học tập bổ sung;

• Trợ cấp nghiên cứu thực địa (cho sinh viên hệ nghiên cứu; hoặc sinh viên học hệ tập trung, chỉ cấp theo yêu cầu của khóa học). 

7.     Thời hạn nộp hồ sơ: 30/04/2019

8.     Quy trình nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tuyến tại: www.australiaawardsvietnam.org

Chi tiết thông tin về học bổng xin xem tại website australiaawardsvietnam.org

9.     Thông tin liên hệ

Aus4Skills

Địa chỉ; Phòng 502, Nhà A, 14-16 Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: 024 3939 39912

Email: info@australiaawardsvietnam.org

 

Ban HTQT trân trọng thông báo tới các giảng viên và sinh viên Học viện quan tâm đăng ký dự tuyển.

 

Nơi nhận:

- Các khoa trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

 

Lê Thị Bích Liên