HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

_______________

Số: 27/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v phát Thẻ sinh viên và thẻ ngân hàng VietinBank cho sinh viên K65

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank), chi nhánh Chương Dương sẽ tiến hành phát Thẻ sinh viên và Thẻ ngân hàng VietinBank cho sinh viên K65. Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên đề nghị tất cả sinh viên đại học khóa 65 đến nhận thẻ theo thời gian, địa điểm như sau:

Thời gian: Ngày 29-30/9/2020 (Sáng 8h00 – 11h30, Chiều 14h00 – 16h30)

Địa điểm: Phòng 208, Giảng đường Nguyễn Đăng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Lưu ý:

-  Khi đến nhận thẻ, yêu cầu sinh viên mang theo Chứng minh nhân dân.

-  Sinh viên chưa làm thủ tục làm Thẻ Sinh viên và Thẻ ngân hàng Vietinbank khi nhập học đợt 1 đề nghị đến Ngân hàng VietinBank (khu vực đầu cổng trường) để làm. Khi đi yêu cầu sinh viên mang theo Giấy nhập học, Giấy chứng minh nhân dân (bản photocopy) và 01 ảnh (3x4).

 

Nơi nhận:

- Ban TC&KT

- Lưu CTCT&CTSV.

 

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

Dương Thành Huân