Lịch thi học phần tin học chuẩn đầu ra và kế hoạch gặp mặt khóa 65

 

Ghi chú:Ngày 19/10/2020 sinh viên khóa 65 xem thời khóa biểu theo lớp hành chính trên website: daotao.vnua.edu.vn trong mục thông báo đào tạo cao đẳng & đại học