Lịch học chính trị năm học 2018 - 2019

Ngày học

Thời gian

Địa điểm

Lớp, khóa, khoa

Số SV

BCV khoa LLCT&XH

BCV khoa chuyên môn

BCV Ban CTCT&CTSV, QLĐT

Tổ chức lớp, dẫn CT, kiểm tra (khoa CM)

CB Ban CTCT&CTSV

(trực)

06/8/2018

Sáng

HTA (ND207)

Khoa Thú y: SV Khóa 58 trở về trước(khóa cuối)

500

 

 

 

 

 

Chiều

HTA (ND207)

Khoa Thú y: SV liên thông + SV Khóa 59 Trừ SV các lớp lớp: K59TYH; K59TYG; K59TYF ; K59TYE(khóa cuối)

530

 

 

 

 

 

Tối

HTA (ND207)

Khoa Thú y: SV Khóa 60 trừ lớp: K60TYG

600

 

 

 

 

 

Tối

ND308

Khoa Thú y: SV lớp K60TYG+K61TYC

200

 

 

 

 

 

07/8/2018

Sáng

HTA (ND207)

Khoa Thú y: SV Khóa 61 trừ SV các lớp: K61TYA; K61TYB; K61TYC

530

 

 

 

 

 

Chiều

HTA (ND207)

Khoa Thú y: SV Khóa 62 trừ SV các lớp: K62TYD; K62TYG

600

 

 

 

 

 

Tối

HTA (ND207)

Khoa Thú y: SV cao đẳng(khóa cuối)

430

 

 

 

 

 

Tối

ND308

Khoa Thú y: SV lớp K62TYD+K62TYG

200

 

 

 

 

 

08/8/2018

Sáng

HTA (ND207)

Khoa Chăn nuôi: SV Khóa 59(khóa cuối)

620

 

 

 

 

 

Chiều

HTA (ND207)

Khoa Chăn nuôi: SV Khóa 60(khóa cuối)

500

 

 

 

 

 

Tối

HTA (ND207)

Khoa Thú y: SV các lớp: K59TYH; K59TYG; K59TYF; K59TYE

430

 

 

 

 

 

Tối

ND308

Khoa Thú y: SV lớp: K61TYA; K61TYB

200

 

 

 

 

 

09/8/2018

Sáng

HTA (ND207)

Khoa Thủy sản: Toàn bộ sinh viên Khoa Thủy Sản

620

 

 

 

 

 

Chiều

HTA (ND207)

Khoa Chăn nuôi: SV Khóa 61

500

 

 

 

 

 

Tối

HTA (ND207)

Khoa Chăn nuôi: SV Khóa 62+ Liên thông

430

 

 

 

 

 

Tối

ND308

Khoa Chăn nuôi: SV từ khóa 58 trở về trước(khóa cuối)

200

 

 

 

 

 

10/8/2017

Sáng

HTA (ND207)

Khoa Nông học: SV Khóa 60 trừ SV ngành bảo vệ thực vật(khóa cuối)

600

 

 

 

 

 

Sáng

ND308

Khoa Nông học: Sv khóa 60 ngành bảo vệ thực vật(khóa cuối)

200

 

 

 

 

 

Chiều

HTA (ND207)

Khoa Nông học: SV Khóa 62 + cao đẳng + liên thông K59QTKDA, K59QTTCA

480

 

 

 

 

 

Tối

HTA (ND207)

Khoa Nông học: SV Khóa 61

510

 

 

 

 

 

Tối

ND308

Khoa Nông học: SV lớp K59RHQ+K59KHCT tiên tiến(khóa cuối)

200

 

 

 

 

 

 

11/8/2017

Sáng

HTA (ND207)

Khoa Nông học: SV khóa 59 trừ ngành BVTV(khóa cuối)

620

 

 

 

 

 

Chiều

HTA (ND207)

Khoa Nông học: SV Khóa 58 về trước+ K59 ngành BVTV(khóa cuối)

590

 

 

 

 

 

12/8/2017

Sáng

HTA (ND207)

Khoa Công nghệ sinh học: K60 trở về trước(khóa cuối)

400

 

 

 

 

 

Chiều

HTA (ND207)

Khoa Công nghệ sinh học: SV khóa 61và khóa 62

580

 

 

 

 

 

13/8/2017

Sáng

HTA (ND207)

Khoa Cơ điện: SV khóa 58 trở về trước+Liên thông+Cao đẳng(khóa cuối)

560

 

 

 

 

 

Chiều

HTA (ND207)

Khoa Cơ điện: SV Khóa 59(khóa cuối)

460

 

 

 

 

 

Chiều

ND308

Khoa Cơ điện: SV khóa 62

200

 

 

 

 

 

Tối

HTA

(ND207)

Khoa Cơ điện: SV khóa 60 và khóa 61

600

 

 

 

 

 

14/8/2017

Sáng

HTA (ND207)

Khoa Công nghệ thực phẩm: K60+K58 về trước+ K59CNSTHA(khóa cuối)

500

 

 

 

 

 

Sáng

ND308

Khoa Công nghệ thực phẩm: Khóa 59 trừ K59CNSTHA(khóa cuối)

 

200

 

 

 

 

 

Chiều

HTA (ND207)

Khoa Công nghệ thực phẩm: SV khóa 62+ liên thông

400

 

 

 

 

 

Tối

HTA (ND207)

Khoa Công nghệ thực phẩm: SV khóa 61

400

 

 

 

 

 

15/8/2017

Sáng

HTA (ND207)

Khoa Lý luận CT&XH: Toàn bộ SV của Khoa

450

 

 

 

 

 

Chiều

HTA (ND207)

Khoa Công nghệ thông tin: SV của khoa từ khóa 60 đến khóa 62

420

 

 

 

 

 

Tối

HTA (ND207)

Khoa Công nghệ thông tin: K59 trở về trước(khóa cuôi)

490

 

 

 

 

 

27/8/2017

Sáng

HTA (ND207)

Khoa Kinh tế và PTNT: SV Khóa 58 về trước + SV Khóa 59 ngành KTNN và ngành kinh tế(khóa cuối)

600

 

 

 

 

 

Chiều

HTA (ND207)

Khoa Kinh tế và PTNT: Toàn bộ SV khóa 59 khoa Kinh tế trừ SV ngành Kinh tế và kinh tế nông nghiệp(khóa cuối)

600

 

 

 

 

 

 

Tối

HTA (ND207)

Khoa Kinh tế và PTNT: SV khóa 61

450

 

 

 

 

 

Tối

ND308

Khoa Kinh tế và PTNT: Liên thông +toàn bộ SV Khóa 62 trừ lớp K62KTA+K62KTDT

+K62KTMT+K62KTNNA

200

 

 

 

 

 

28/8/2017

Sáng

HTA (ND207)

Khoa Kinh tế và PTNT: SV K60(khóa cuối)

600

 

 

 

 

 

Sáng

ND308

Khoa Kinh tế và PTNT: Sv các lớp 62KTA+K62KTDT

+K62KTMT+K62KTNNA

200

 

 

 

 

 

Chiều

HTA (ND207)

Khoa Kế toán và QTKD: SV khóa 60 trừ K60KEA(khóa cuối)

580

 

 

 

 

 

Tối

HTA (ND207)

Khoa Kế toán và QTKD: SV khoá 59 trở về trước(khóa cuối)

610

 

 

 

 

 

29/8/2017

Sáng

HTA (ND207)

Khoa Sư phạm & Ngoại ngữ: Toàn bộ SV của Khoa

190

 

 

 

 

 

Chiều

HTA (ND207)

Khoa Kế toán và QTKD: SV khóa 61+SV lớp K60KEA

550

 

 

 

 

 

Tối

HTA (ND207)

Khoa Kế toán và QTKD: Liên thông+ SV khóa 62

510

 

 

 

 

 

 

30/8/2017

Sáng

HTA (ND207)

Khoa Quản lý đất đai: K59 trở về trước(khóa cuối)

530

 

 

 

 

 

Chiều

HTA (ND207)

Khoa Quản lý đất đai: K60+ liên thông + cao đẳng(khóa cuối)

500

 

 

 

 

 

Tối

HTA (ND207)

Khoa Quản lý đất đai: SV Khóa 61+Khóa 62

520

 

 

 

 

 

31/8/2017

 

sáng

HTA (ND207)

Khoa Môi trường: Liên thông+cao đẳng+ K59 trở về trước(khóa cuối)

400

 

 

 

 

 

Sáng

ND308

Khoa Môi trường: SV Khóa 61+Khóa 62

150

 

 

 

 

 

Chiều

HTA (ND207)

Khoa Môi trường: SV Khóa 60(khóa cuối)

400

 

 

 

 

 


CHÚ Ý:

1. Màu vàng: Lịch trùng (đồng thời tổ chức 2 lớp tại 2 giảng đường HTA (ND207) và ND308)

2. Màu đỏ, đậm: khóa cuối, có nội dung khác khóa giữa (tham khảo bên dưới)

3. Lịch cụ thể:

* GIẢNG ĐƯỜNG: HTA (NĐ207)

 

Nội dungKHÓA GIỮA

Phương thức

Thực hiện

Thời gian

Nội dungKHÓA CUỐI

Chuyên đề 1:Đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước

Tọa đàm

Khoa LLCT&XH

Sáng: 7h30-8h15;

chiều:13h30-14h15

Tối: 18h10-18h45

Chuyên đề 1:Đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước

Chuyên đề 2:Nội dung mới về đào tạo, công tác sinh viên, khởi nghiệp sinh viên

Diễn giảng + thảo luận

Lãnh đạo Học viện,

Ban QLĐT;

Ban CTCT&CTSV

Sáng: 8h15-9h00

Chiều: 14h15-15h00

Tối:18h45– 19h20

Chuyên đề 2:Quy định về khóa luận tốt nghiệp, thực tập tốt nghiệp, thủ tục ra trường

Chuyên đề 3:Kế hoạch năm học 2018-2019, các nội dung mới của Khoa chuyên môn

Diễn giảng/Tọa đàm

Khoa chuyên môn;

doanh nhân/cựu sinh viên thành đạt

Sáng: 9h15-10h45;

Chiều: 15h15-16h45

Tối: 19h30-20h40

Chuyên đề 3:Thị trường lao động và tiếp cận việc làm, kế hoạch của khoa chuyên môn

Làm bài thu hoạch cá nhân

Bài TNKQ và tự luận

Ban CTCT&CTSV;

Khoa chuyên môn

Sáng:

10h45-11h30

Chiều: 16h45-17h30

Tối: 20h40 – 21h15

Làm bài thu hoạch cá nhân

 

 * GIẢNG ĐƯỜNG ND308

Nội dungKHÓA GIỮA

Phương thức

Thực hiện

Thời gian

Nội dungKHÓA CUỐI

Chuyên đề 3:Kế hoạch năm học 2018-2019, các nội dung mới của Khoa chuyên môn

Tọa đàm

Khoa LLCT&XH

Sáng: 7h30-9h00;

chiều:13h30-15h00;

Tối: 18h10-19h20

Chuyên đề 3:Thị trường lao động và tiếp cận việc làm, kế hoạch của khoa chuyên môn

Chuyên đề 1:Đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước

Diễn giảng + thảo luận

Lãnh đạo Học viện,

Ban QLĐT;

Ban CTCT&CTSV

Sáng: 9h15-10h00

Chiều: 15h15-16h00

Tối:19h30-20h05

 

Chuyên đề 1:Đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước

Chuyên đề 2:Nội dung mới về đào tạo, công tác sinh viên, khởi nghiệp sinh viên

Diễn giảng/Tọa đàm

Khoa chuyên môn;

doanh nhân/cựu sinh viên thành đạt

Sáng: 10h00-10h45;

Chiều: 16h00-16h45

Tối: 20h05-20h40

Chuyên đề 2:Quy định về khóa luận tốt nghiệp, thực tập tốt nghiệp, thủ tục ra trường

Làm bài thu hoạch cá nhân

Bài TNKQ và tự luận

Ban CTCT&CTSV;

Khoa chuyên môn

Sáng:

10h45-11h30

Chiều: 16h45-17h30

Tối: 20h40– 21h15

Làm bài thu hoạch cá nhân