HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09 /TB-HTQT

 

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

Chương trình học bổng OSSPAS tại trường Đại học Kasetsart (Thái Lan)

 

Chi tiết chương trình như sau:

1. Đối tượng tham gia:

- Sinh viên đại học chính quy của các trường đối tác tại các nước Đông Nam Á.

- Sinh viên có thể tham gia học tập 1 học kì (ít nhất 9 tín chỉ) tại Đại học Kasetsart.

2. Thời gian nhập học: Bắt đầu từ năm học 2021-2023

3. Quyền lợi học bổng

- Sinh viên các trường đối tác sẽ được miễn học phí, được nhận tiền hỗ trợ và chi phí kí túc xá, được hỗ trợ một phần chi phí cách ly theo quy định.

4. Thời hạn nộp hồ sơ:

14/5/2021 cho học kì I (2021)

18/10/2021 cho học kì II (2021)

4. Quy trình ứng tuyển:

Ứng viên nộp hồ sơ online tại địa chỉ: https://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?page_id=8476

§Tại mục “Type of Program”, chọn “Study with Credit Required

§Tại mục “Program Name”, chọn “Other” và ghi “80th KUOSSPAS”

§Tại mục “Falcuty”, chọn “Other” và lựa chọn Khoa mà mình muốn học

5. Quy trình tuyển chọn:

Phòng Hợp tác quốc tế của ĐH Kasetsart sẽ thông báo kết quả trong vòng 1 tháng kể từ khi kết thúc hạn nộp hồ sơ.

6. Liên hệ:

Để được hỗ trợ các thủ tục liên quan (nếu cần), ứng viên liên hệ trực tiếp với trường Đại học Kasetsart qua email iad@ku.th hoặc Cô: Lê Thị Thanh Phương, Ban Hợp tác quốc tế P226 Nhà Hành chính, ĐT: 62671549, email: lttphuong@vnua.edu.vn.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến sinh viên của Học viện quan tâm tham gia./.

 

Nơi nhận:

- Tổ thư ký (để đăng tb)

- Lưu: HTQT.

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Thủy