HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 54/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v Học bổng trao đổi ngắn hạn tại Ấn Độ

Hội đồng Nghiên cứu nông nghiệp Ấn Độ (Indian Council for Agricultural Research - ICAR) thông qua Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội thông báo cấp học bổng trao đổi ngắn hạn 2018-2019 (Netaji Subhas-ICAR International Fellowship 2018-2019) dành cho cán bộ, sinh viên đã hoàn thành bậc cao học về nông nghiệp và những lĩnh vực khoa học liên quan.

Số lượng học bổng: 30 suất học bổng gồm vé máy bay khứ hồi và các chi phí khác.

Điều kiện dự tuyển:

·        Tốt nghiệp cao học với kết quả học tập trung bình từ 6.6 trở lên (hệ điểm 10) hoặc 65% (hệ điểm 100) hoặc tương đương;

·        Không quá 35 tuổi tính đến thời điểm tiếp nhận hồ sơ (fresh candidate), không quá 40 tuổi (in-service candidate);

·        Đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể được nêu trong thư thông báo học bổng;

·        Tốt nghiệp cao học trong vòng 02 năm tính từ ngày nhập học (fresh candidate).

Hồ sơ dự tuyển: Tài liệu hướng dẫn dự tuyển và mẫu hồ sơ dự tuyển được gửi kèm theo Thông báo này hoặc tải tại website của ICAR: http://icar.org.in.

Thời hạn nhận hồ sơ: Muộn nhất ngày 15/6/2018. 

Liên hệ và nộp hồ sơ:

·        Bản gốc hồ sơ dự tuyển được gửi đến The Asistant Director General (EQR), Education Division, ICAR, Krishi Anusandhan Bhavan II, Pusa, New Delhi - 110012, email: adgeqricar@gmail.com;

·        Bản scan hồ sơ dự tuyển (01 file pdf scan màu, rõ nét) được gửi đến ICAR theo địa chỉ thư điện tử trên và Ban Hợp tác quốc tế (HTQT), Học viện Nông nghiệp Việt Nam (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P. 228 Nhà Hành chính, tel: +84 4 62617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn) để được hỗ trợ các thủ tục liên quan (nếu cần).

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo cán bộ, sinh viên quan tâm tham gia dự tuyển.

 

Nơi nhận:

- Các khoa liên quan trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

Đã ký

Nguyễn Việt Long