HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

______________

Số: 09/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v xét cp hc bng của Ban liên lạc truyền thống bộ đội biên phòng Hà Nội

Căn cứ Công văn số 36/CV-BLL của Ban liên lạc truyền thống Bộ đội biên phòng thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ các suất học bổng cho sinh viên nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (03/3/1959 – 03/3/2019) và 30 năm ngày “Biên phòng toàn dân” (03/3/1989 – 03/3/2019)

Số lượng học bổng: 15 suất

Mức học bổng: 2 triệu đồng/suất

Đối tượng: các sinh viên là con em Bộ đội biên phòng hoặc con đồng bào các dân tộc ở các xã, huyện biên giới, hải đảo vượt khó vươn lên trong học tập đạt kết quả khá, giỏi.

Ban CTCT&CTSV đề nghị các Khoa thông báo rộng rãi (qua Website, Facebook, Email) cho sinh viên biết thông tin để đăng ký

Hồ sơ bao gồm:

- 01 Bảng điểm quá trình học tập (chỉ cần photo từ hệ thống đào tạo);

- Giấy xác nhận của địa phương là con em của Bộ đội biên phòng hoặc photo hộ khẩu sinh viên thuộc các xã, huyện biên giới, hải đảo.

- 01 Photo thẻ sinh viên.

Ban CTCT&CTSV đề nghị các Khoa lập danh sách sinh viên xét nhận học bổng theo mẫu đính kèm gửi về Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên trước 17h00 
ngày 31/5/2018.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: CTCT&CTSV, Tmduc(2).

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Vũ Văn Tuấn